Sommerles 2023 på samisk

Også årets Sommerles er på samisk og klar til alle elever fra 1. klasse til 7. klasse. Sommerles-kampanjen er gratis å være med og den varer fra 1. juni til 31. august.

Sametingets bibliotek har oversatt den digitale fortellingen “Natt på biblioteket” av forfatteren Mari Moen Holsve til tre samiske språk.

Nordsamisk oversetter er Berit Margrethe Oskal, sørsamisk oversetter er Ellen Jonassen og lulesamisk oversetter er Are Markku Tjihkkom.

Foresatte  kan melde barna med på kampanjen her: www.sommerles.no

 

Dán jagáš Sommerles sámegillii lea gárvvis buot ohppiide 1. luohkás 7. luohkkái. Sommerles lea nuvttá ja bistá geassemánu 1. beaivve rájes gitta borgemánu 31. beaivve rádjái.

Sámedikki girjerádju lea jorgalan digitála muitalusa «Natt på biblioteket» maid girječálli Mari Moen Holsve lea čállán, davvisámegillii, julevsámegillii ja lullisámegillii.

Davvisámegielat jorgaleaddji lea Berit Margrethe Oskal, lullisámegielat jorgaleaddji lea Ellen Jonassen ja julevsámegielat jorgaleaddji lea Are Markku Tjihkkom.

Fuolaheaddjit sáhttet dieđihit mánáid searvat kampánjii dáppe: www.sommerles.no

Dán jagásj Sommerles sámegiellaj la gárves gájka oahppijda 1. klássas gitta 7. klássaj. Sommerlesaj le nåvkå oassálasstet ja kampánnja vihpá biehtsemáno 1. biejves gitta bårggemáno 31. bæjvváj.

Sámedikke girjjevuorkká l jårggålam digitála subttsasav «Natt på biblioteket» girjjetjálle Mari Moen Holsveas nuorttasámegiellaj, julevsámegiellaj ja oarjjelsámegiellaj.

Åvdåstiddje máhtti diededit mánájt dán kampánnjaj: www.sommerles.no

 

Daan jaepien Sommerles saemien gïelesne gaajhkide learoehkidie 1. klaasseste 7. klaassese riejries . Sommerlese lea namhtah meatan årrodh jïh ryöhkoe ruffien 1. b raejeste mietsken 31. b raajan .

Saemiedigkien gærjagåetie dam digitaale soptsesem «Natt på biblioteket», maam Mari Moen Holsve tjaaleme, jarkoestahteme noerhtesaemien, julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelese

Eejhtegh / dah mah eejhtegi åvteste , maehtieh maanide bieljelidh daan kampanjen bïjre: www.sommerles.no